Wappen des Kurkölnischen Sauerlandes

(H)Franziska Seibertz, 1855

(H)Winterberg

(H)Gabelkreuz in Scharfenberg

(H)Wocklum

(H)Krippe auf Schloß Melschede

(H)Arnsberg

(H)Waldskulpturenweg

(H)Hof in Kirchveischede

(H)Fluß

(H)Herbstwald

(H)Mitgliederversammlung-Schloß Amecke

Platt
 

Sau ändert iärk de Tieen

Schwalwen Affscheud

Uese Bullerduik

Ohne Tante Dora

Iut’m Suerlanne

De Pottkremer

De nigge Strom

De Sänger von Rodlingsen

Duorpkind Gedicht

Summer

Bettgen

Moren vä ve Roggen mäggen

Hahnen-Balz

Dai Wiärhhahne

Hoame, loaw Hoame

Wille Raisen Lied

Iek

Ut d’r Schaultid

Poskevatter Lehmann

Hilligentracht Fellerprozession

Trillertanz in Attendorn

Kattfiller

Trillertanz in Attendorn

CD von Karl H. Falk.

In d'r gaIlZen wien Welt danzet se Tango lln Lambada, owwer diän Tlillerdanz blaus in Altendoren. En ganzen Trapp gelahrter Lüe hiäl iärk alt de Köppe terbruaken, wohiär düese Danz kümmel un worümme hai sou un nit anders danzet werd.

Dobi is dai Saake ganz einfach, .Dat was niämlek sou:
Imme 30-jöhrigen Krige kamen op enns dai Schweden in düese Giegend un wollen ouk wat van diän AUendörners. Dai harren owwer de Pooten alt tau makel UD laiten dai Schubiaks nit in de Staadt. Se wollen iähre Rugge behaUen un ouk iähre Saaken, Dii Reformeierten buggeren iähr Lager op, wo nu dai Rosen-Willen Fabrik staihl. Bi diärn einzigesten Huse viiir d'r Staadt makeren se de Küeke, Ümme et Jäten te stellen, stallten se iähre Kuakepöue imme Huaf op, Dortimme hett ouk dai Lüe, dai do wuhneren nou düen Dag: POTTHOFF.

Anderendages geng dann dat Gedöns los, An d'r ennen un anderen Poole, owwer out üewer'n Gra wen un de M üer wollen dai Schweden in de Staadt. bai Attendörner Stadtzaldoten un de Schütten stDngen op d'r Staadtmüerun wiährten iärk met Flitzebuagen, Hellebarden un schmeiten ouk met dicken Leggen. üwwer el barre nix, Ollk nit datPiäk, dat se kuakenig op . dai Schweden schurren, Ennes Dages klopperen dai Schweden, wildat et ne an d'r Walerpoole nit gemen war, an d'r Ennesterpoote aan, Nil met d'r Hand, nai, met em Rammbock wollen se do rin. Dat gaffte schwore Nout!

Da saggte eint van diän Wiweslüen: "Schmirre ne moal en Immenkuarw op en Bast: Owwer teeist gehöhrig tüesefn, dat dai Immen ouk arendliek böise werd'" As DU dai Immenküörwe de Müer raff tluagen un ungen terharsten, da kODn me wat erliäwen. Dai Schweden fongen op enns aan, dOfÜmnie te hupsen un siek te weitem. Se schlaugeli iimme siek un laipen futt.

Owwer, wildat se ouk met Huenig beklakkert waren, holp dat Biesen ank nix, de Immen woren luter hinger ne drin, Dai Genernl soh dat un war ganz ösig. Hai fang fOlt aan te ]ünen, se sällendai Spargitzen loten, Hai bölkere siek säno de StroUe ut'm Baste, owwer et balTe nix. (Me siett, dai Bölkerigge härre siek do in en Pösten faste saU Ull me könn se vandage nou af un tau höhren.)

Dai Genel' harre bi d'r Bölkerigge de Mule sou wit oprietten, dat iähm ne Imme do rin fluagen is un ne in de Tunge stak. Van düeser Tid aan harre hai de Schnute voll van Attendoren Ull is nil mäi wier kummen, Sine Uie mochte hai am Hettmeckerdike un in cl'r Fürstmecke wier bienain saiken, Se laggten an d'r EeTe un kaileren iärk de dicken Köppe, iähreBlessuren un pruakehen ilirk de Immenstacheln ut cd'r Pelle.

Dai Attendörner sochten de Prüeteln bienain, dai de Schweden harren lien loten. Schwerter, Hellebarden, lserköppe, ne Fahne un nlanniget andere gurre Stücke, dat me nOll bruken koon, De Schütten taugen nu tehoupe in de Staadt, no em Mari, wildat de Hauptmann em Büöigelmester Meldunge maken mochte. Dai horte siek dai, ganze Geschichte aan un Illawere de Schütten, dai was tefriän met diäm, wat hai hoort harTe, Op enns saggte: "Owwer wat is met unsen Schütten? Dai worenjo alle wahne amme Hllmpeln, as se no em Marle kamen, Hell dai el nu alle met en Lidören?"

"Nai, nai," lachere de Hauptmann, "sou lichtfeierig Sill da; Attendömer Schütten nit van eil Hespen te krien, Se hält diän SchweDen nohmaket, as de Immen üewer se kamen!" "Dat härre iek geren noumool saihn," saggte de Büörgermesler, "dal was wahne plesseierliek!" De Hauptmann geng an't Fillstern un raip üewert MarI: "Schütten! Vi sallt diäm Heern Büörgermester un diän Heeren vam Root, owwer ouk diän Lüen in d'r Staadt moDI wisen, welleken Danz vi diän Schweden lahrt hett, eger dat se diär de Oämpe sind. De Schütten riggelten iärk. Oe Lüe op'm Mart un viär d'r Kiärke rekeren de Hälse un gengen op de Taiwen stohn, ümme biätter te saihn. O'r Hauptmann geng mirren op en Mart stohn un dai Iserköppe an dai Stie, wo nu dai Pütt iso Op dai anderen Ecken gengen dai Kereis met'n Fahnen. Dann hörte me op enns de Trummel gohn un de Fahnen woren schwenket. Oe Schütten packeren iärk unger, laipen en paar Schrie un dann hüppelten se tweimool op diäm ennen un dann tweimool op diäm anderen Schuaken. Dat geng ümme de eiste Fahne, ümme'n Hauptmann, hienger diän Iserköppen hiär, ümme dai anderen Fahnen, üewer et ganze Mart. Dono mochten dai Schütten eist mool verschnuwen. Oe Hauptmann saggte tau'm Büörgermester: "Dat was men de eiste Immenkuarw, et kümmet nou biätter!" Draimool geng dai Trummel nou un luter fixer. Oai Schütten hupseren in luter anderen Buagen ümme dai Staziounen rümme, dat et sou ne Art harre. Dai Trummel hörte siek aan, as wann de Immen aan te f1aigen kämen. Oe Schütten packeren siek an en Haut, an et Wammes un an de Bollen. Dat soh ut, as wann se de Immen wiähren. De Lüe k1atskeren in de Hänge un raipen: "De Schütten sallt liäwen!"

D'r Büörgermester lait vam Mundschenk diän grouten Humpen met Win brengen. Domet geng hai an et Finster un bedankere siek bi en Schütten, dat se de Staadt sou guet vertaidiget harren, owwer ouk füör düesen Danz, hi op'm MarI. Antleste nahm hai diän Humpen in de Höchte un saggte: "Düen Humpen weil iek met unsem Hauptmann drinken, ase Willkomm, taum Wuahle d'r Staadt Attendoren un tau'r Ehre van en Attendömer Schütten! Sou un nu wellt vi, Schütten un alle Attendörner en grout Fest fiern! Dat Schütten fest un dai Trillerdanz  sall födderhien Tradizioun weren, ase Erinnerunge an düesen Da !" Un wildat de Attendörner iähre Tradizioun houge hallet, fie~ se et Schütten fest un danzet diän Trillerdanz nou luter. Dat gaiht sou wit, dat et weleke giett, dai no'm Schütten fest en dicken Kopp hätt un wann dann ennen en anderen dnepet; dann siät se füör 'nein: "Wu gaJht et DI, Du olle Schwede?“
 


SHB Logo-1   Vorstand    Geschichte    Schwerpunkte   Termine    Zeitschrift Aktuell    Zeitschrift Archiv    News    Fotos    Kontakt    Links  Gästebuch