Wappen des Kurkölnischen Sauerlandes

(H)Franziska Seibertz, 1855

(H)Winterberg

(H)Gabelkreuz in Scharfenberg

(H)Wocklum

(H)Krippe auf Schloß Melschede

(H)Arnsberg

(H)Waldskulpturenweg

(H)Hof in Kirchveischede

(H)Fluß

(H)Herbstwald

(H)Mitgliederversammlung-Schloß Amecke

Platt
 

Sau ändert iärk de Tieen

Schwalwen Affscheud

Uese Bullerduik

Ohne Tante Dora

Iut’m Suerlanne

De Pottkremer

De nigge Strom

De Sänger von Rodlingsen

Duorpkind Gedicht

Summer

Bettgen

Moren vä ve Roggen mäggen

Hahnen-Balz

Dai Wiärhhahne

Hoame, loaw Hoame

Wille Raisen Lied

Iek

Ut d’r Schaultid

Poskevatter Lehmann

Hilligentracht Fellerprozession

Trillertanz in Attendorn

Kattfiller

Hilligentracht-Fellerprozession-Flurumgang

CD von Karl H. Falk.

Wamme sou ase iek, no 30 Johren wier no Attendoren kümmet un met d'r Hilligendracht gaiht, dann kümmet dai Erinnerunge un me fanget aan te vergliken.

Frögger gafftet nou ne richtige Hilligendracht. Do hell se de Hilligen van iähren Postamenten nuammen un diär de Feiler dracht. Ootemool saH et passeiert sin, dat twei Kerels, ennen dovan was de olle Janko, diän HL Isidor in iähr Feld tediäl schmeiten un raipen: »Süh di dat aan, is dat Koren?« Oai Vikarges harre dat metkrien. Hai kam fortens aan un saggte: »Wo kain Mistus, do kain Christus!« Hai kannte siek ut, dennhai was en Ouarpesjungen un harre studäiert.

Owwer dovan woll iek nit verteilen, ouk nit van d'r schlimmen Tid, as de Prossioun verbuan was un de Lüe ohne Pastouer un Sanktissimum gohn sind.

As vi nou Missedainers woren, was dat sou:
In d'r Fröggte was in d'r Kiärke Misse un dann geng et los. Viärop dai grouten Kerels vamme Kolping, met'm Krüze un twei Fahnen. Unger'm Wammes harren se owwer nou ne Akest, ne Siäne un Oeichmanns Hennen en Bolzenschnider. Oüet Wiärketüg was nöidig füör dai Barikaden, dai af un tau op en Ennester-Fellern op'm Prossiounswiäge opbugget woren. Oe Heer Pastouer met'm Allerhilligesten geng unger diäm klainen Hiemmel, diän twei Kolpings-Süöhne drachten. En Vi karges un ouk weleke van diän Pöters gengen met.

Et eiste geng et üewer'n Kiärkhuaf bi d'r Hospitolkiärke un dann in de Stesse. Hi was de eiste Statzioune. Oe Pastouer priärgede sou lange, dat me derwe an 't Früsen  kam. Oono geng et houge no en Wippeskuhlen, amme Knäppchen un em Hetttneckerdike verbi. Oobi wor de Rousenkranz  biät. Vi Missedainers harren Hansken aan. Nit wiägerem Früsen, nai, wiäger diän Pliten an en Hängen, wildat vi dai ganze Tid mochten »TE TEUM« schellen.

Am Hahnbailer-Krüze was de twedde Statzioune, ohne Priärge. Oe Pastouer un en Houp Wiweslüe gengen van hi ut heime, ümme et läten te stellen un nou Misse te liäsen. Vi gängen bergaf, no'm Plassmannshuaf uri no d'r Müehlhard. Do harren se Maibüske un Fahnen oppstallt. In en Finstern un Husdiären stongen Krüze un Wassiechter, owwer ouk EXE HOMO- un MATER OOLO-ROSA-Bieller un Blaumen. Me konn saihn, dat'hi de Lüe nit vieH Ahnunge harren van Prossioune. Oiän Wiäg harren se nit met Blaumen strögget, nai! Bi'm Bürger-Anton harren se Schiemiähl hualt, opfarwet un  domet Prossiouns-Teppiche laggt. Op d'r Höchte konme alt dai Ehrenpoote vam Holtwiäg saihn, dai mirren in en Feilem opbugget was. In d'r schmachterigen Tid sind de Lüe hi balle mool geck woren. Oai Ehrenpoote harre Girlanden van utgeblosenen Eggern, dat was füör de meisten te vielI.

Dai dridde Statzioune was in Ennest, in d'r Kiärke. Füör dai ennen was nu Misse un hiegerhiär Siägen. Wai alt in d'r Misse was, odder hiengerhiär in Attendoren drin woll, dai makere eistmool Fröistücke. Weleke harren Verwandskop hi, odder Frönne, do gängen se hien. Andere gengen no'm Vogt in et Weiertshus, odder hualten siek bi'm Reubers-Siemmel odder 'm Wilmes-Füllen Kaneil-Bröieken, Schnaalhüsker odder Platenkauken-Stücker.

Vi Missedainer gengen in de Vikarigge, do gafftet gehörig Wuast- un Schinkenbüetters un ouk Kauken. Eger dat de Prossioune widder geng, he vi diän Ennester Missedainers nou Wihrouk afkungelt. Uns geng ümmetid de Munizioun füör et Roukfaat ut. Op sou langen Wiägen gaiht wat drop un vi harren alt wahne met Dännen-Harz strecket. Ohne ne Menge Wihrouk, glofften vi, is kain Siägen. Diär et Jammerdaal geng et dann no'm Haiderboum. Ouk hi gafftet en Siägen un dai Ennester gängen wier Heime. Dai Laier bi d'rProssioune woren genau fastelaggt. Me konn balle sien, se wören op'm Grundbaukamte indraggt. Et gafte nix doviär, nix dohinger un nix dotüsker.

De Sunne stond nu alt houge, et was warem un vi harre am schweiten, as vi no Attendoren tuagen. Op d'r Prommenade, . wo nu et Gesellenhus stäiht, hualte uns en Tropp Lüe met en Vereinsfahnen un de Dechant af. Nu nahm hai wier de Monstranz un dan kam et schöndeste van d'r ganzen Hilligendracht. lek hewwet nou in en Ohren, wu dat diär de Waterstrote schallte, wann en paar hundert Lüe sangen: 'Guatt vi luawet un bekennet, Diek diäti Heeren aller Welt!'

De Kiärke was berste voll. No TE DEUM un Siägen was de Hilligendrachl verbi un säno Middag.

Sou was dat frögger, owwer nu? No d'r Flurbereinigunge was dai Prossiounswiäg ut'm Grundbauke strieken un et gaffte kainen Wiäg mäi diär de EnnesterFeiler. De meisten Lüe hett ouk kaine Dirs mäi un kain Gaaren. Wieger d'r EWG kamme alles lichte im Gobus un bi'm Aldi koupen. Kain Menske bruk mehr Angest te hen viär Dürre, Blitz un Hagelschlag, glöiwet se.

Et SURSUM CORDA het se afschaffet un domet ouk en Houp Prossiouns-Laier. Dai olle Ornunge: Viärop de Schaulblagen met en Lehrs, de Jungfauen, de Fraulüe un hinger d'r Sakramentsgruppe de Mannskerels, kennet düen Dag ouk kaimes mehr. Twiäs diärenein, sou gar met Kiengerwagen tüht nu de Prossioun en Hualen-Wiäg rop, üewer Wippeskuhlen, no'm Hahnbail. Hinger d'r Müehlhard gaiht el fort amme Sportplasse verbi no'm Schwalwenoul. En Haiderboum lött me links lien, wildat do en Schild an 'ner grouten Legge is aanniält woren: - 'Hier wurde 1896 die SPD gegründet.' - Et gaiht nou schwinde in de Josefs-Kiärke rin un de Hilligendracht is verbi.

Me kann guet verstohn, dat de Pastouer nit met sou wennig Lüen diär de Staadt gohn weil, rne möchte siek jo wat schiämmen. Un wann dann de Prossioun op d'r Promenade afhualt werd, könn me bi diän Responsorien hören: (un nu mat iek ut'm Missedainerlatin op Platt ümmeplanten) »Sid I in d'r Stesse wiäst?« Üewerall, blous do nou nit! »Sid I alt in Ennest wiäst?« Üewerall, blous do nou nit! »Wort [ ouk am Haiderboum? « Üewerall, blous do nou nit! En kitzken Huapenunge girret owwer doch. Wann niämliek alle Schrewer-Görners met d'r Prossioune gott, wildat diähn jo amme Siägen liett, dann is de Prossioune duwwelt sou grout.

lek sin d'r Mainunge, unse houge Geistlekkail möchte viär en Bittdagen ne orendlieke Priärge hallen, dat unse dägliek Brout nit van sei wer in de SB-Läden kümmet.

Vi wellt de Huapenunge nit opgiäwen, dat dai Tradizioun un de Sinn d'r Hilligendracht nit verkümmet un ennendages, bi Schlacker-Wiär men blous nou en Flurumgang in d'r Pastrote maket werd.


SHB Logo-1   Vorstand    Geschichte    Schwerpunkte   Termine    Zeitschrift Aktuell    Zeitschrift Archiv    News    Fotos    Kontakt    Links  Gästebuch